Gravferd - Nærmere informasjon


 

Sandnes kirkelige fellesråd med kirkevergen som daglig leder er ansvarlig for gravferdene i byen. Sandnes kommune utfører drift av kirkegårdene og gravplassene. Kirkegårder og gravlunder i kommunen: Sandnes gamle og nye, Gand, Soma, Høyland, Malmheim, Sviland, Høle, Riska, Forsand og Lyse. Totalt er det ca. 400 gravferder og bisettelser i løpet av et år.

Det er de pårørende, den som sørger for gravferden, som har ansvar for ta kontakt med kirkekontoret. De fleste pårørende synes det er hensiktsmessig å få hjelp av gode fagfolk i forbindelse med gravferden. Da vil begravelsesbyrå ta seg av all kontakt med offentlige instanser og gi melding om dødsfall til kirkekontoret. 

Det er noen spørsmål som det er nødvendig å ta stilling til med en gang:
Seremonisted, dato og klokkeslett: Normalt vil seremonisted for gravferden være i soknet man bor i Sandnes og dato og tidspunkt blir bestemt ut fra når det er ledig i den aktuelle kirken eller kapellet. Kirketjener blir ordnet av kirkekontoret. Øvrig bemanning som som skal lede gravferden og musikk, ordnes gjennom det tros- eller livssynssamfunn man tilhører. 
Vi informerer om sted og tidspunkt for alle gravferder i Sandnes by på denne internettsiden(øverst i høyre felt). Man kan reservere seg mot å få lagt ut disse opplysningene.

Kistebegravelse/kremasjon, enkeltgrav eller dobbelgrav:
De pårørende må bestemme seg for om det skal være kistebegravelse eller om det skal være kremasjon og urnenedsettelse. Hvis det er ønskelig at en ektefelle/partner i framtida skal gravlegges ved siden av i kistegrav, må en reservere graven ved siden(dobbelgrav). Graven til en avdød har ingen festeavgift de første 20 årene. Klikk her for nærmere opplysninger og graver og avgifter. Eventuell urne i kistegrav regnes som kistegrav. Hvis man velger å sette ned urne, er det ikke nødvendig å reservere grav ved siden, da det er mulig å ha inntil åtte urner i en kistegrav. På Soma gravlund er det eget felt med urnegraver med plass for inntil 4 urner. I tillegg er det urnegravfelt på Høyland og Riska gravplasser. Det er også er mulig å velge en anonym grav eller gravlegging på et anonymt gravfelt. I Sandnes kommune har Soma gravlund et slikt gravfelt. En anonym grav har ingen minnestein med opplysninger om hvem som er gravlagt. Det er ikke mulig å sette opp en gravstøtte på en anonym grav. På det anonyme gravfeltet er det et felles minnesmerke.

Fra andre kommuner
Dersom avdøde var bosatt i en annen kommune enn Sandnes kan man etter forespørsel tildele grav og ha gravferd i Sandnes. Man vil da få utgifter til leie av kirke/kapell, graving og festeavgift.

Det er noen spørsmål man kan stilling til når det har gått litt tid
Gravminne eller gravstøtte: Det er vanlig å sette opp gravminne eller gravstøtte en tid etter gravferden. Gravminne/gravstøtte skal godkjennes av park, idrett og vei, gravplassforvaltningen. Et skjema for dette, finnes på kommunens nettsider. Leverandører av gravminner har også skjemaet som skal brukes.

Gravferder skal følge det som er beskrevet i Gravferdsloven og lokale vedtekter. Det mulig å sette et personlig preg på gravferden innenfor nevnte regler.

Kontakttelefoner
Sandnes kirkekontor: Telefon 51974770
Kommunenes servicekontor: Telefon 51335000

Mer om kirkegårder og gravplasser
Det er utarbeidet en "Gravplassmelding for Sandnes 2015 - 2040". Denne meldingen gir et godt historisk tilbakeblikk over alle gravlundene i Sandnes. Vedtakene som er fattet av Sandnes bystyre og Sandnes kirkelige fellesråd gir et godt grunnlag for utviklingen for de neste 25 årene.

Tilbake