Gravferd - Nærmere informasjon


Bildet viser en gravstein med to fugler på

Sandnes kirkelige fellesråd med kirkevergen som daglig leder er ansvarlig for gravferdene i byen. Sandnes kommune utfører drift av kirkegårdene og gravplassene. Kirkegårder og gravlunder i kommunen: Sandnes gamle og nye, Gand, Soma, Høyland, Malmheim, Sviland, Høle, Riska, Forsand og Lyse. Totalt er det ca. 450 gravferder og bisettelser i løpet av et år.

Det er de pårørende, den som sørger for gravferden, som har ansvar for ta kontakt med kirkekontoret. De fleste pårørende synes det er hensiktsmessig å få hjelp av gode fagfolk i forbindelse med gravferden. Da vil begravelsesbyrå ta seg av all kontakt med offentlige instanser og gi melding om dødsfall til kirkekontoret. 

 

Det er noen spørsmål som det er nødvendig å ta stilling til med en gang:
Seremonisted, dato og klokkeslett: Normalt vil seremonisted for gravferden være i soknet man bor i Sandnes og dato og tidspunkt blir bestemt ut fra når det er ledig i den aktuelle kirken eller kapellet. Kirketjener blir ordnet av kirkekontoret. Øvrig bemanning som skal lede gravferden og musikk, ordnes gjennom det tros- eller livssynssamfunn man tilhører. 
Vi informerer om sted og tidspunkt for alle gravferder i Sandnes by på denne internettsiden. Man kan reservere seg mot å få lagt ut disse opplysningene.

 

Kistebegravelse/kremasjon, enkeltgrav eller dobbelgrav:
De pårørende må bestemme seg for om det skal være kistebegravelse eller om det skal være kremasjon og urnenedsettelse. Hvis det er ønskelig at en ektefelle/partner i framtida skal gravlegges ved siden av i kistegrav, må en reservere graven ved siden(dobbelgrav). Graven til en avdød har ingen festeavgift de første 20 årene. Eventuell urne i kistegrav regnes som kistegrav. Hvis man velger å sette ned urne, er det ikke nødvendig å reservere grav ved siden, da det er mulig å ha inntil åtte urner i en kistegrav. På Soma gravlund er det eget felt med urnegraver med plass for inntil 4 urner. I tillegg er det urnegravfelt på Høyland og Riska gravplasser. Det er også er mulig å velge en anonym grav eller gravlegging på et anonymt gravfelt. I Sandnes kommune har Soma gravlund et slikt gravfelt. En anonym grav har ingen minnestein med opplysninger om hvem som er gravlagt. Det er ikke mulig å sette opp en gravstøtte på en anonym grav. På det anonyme gravfeltet er det et felles minnesmerke.

 

Fra andre kommuner
Dersom avdøde var bosatt i en annen kommune enn Sandnes kan man etter forespørsel tildele grav og ha gravferd i Sandnes. Man vil da få utgifter til leie av kirke/kapell, graving og festeavgift.

 

Det er noen spørsmål man kan stilling til når det har gått litt tid
Gravminne eller gravstøtte: Det er vanlig å sette opp gravminne eller gravstøtte en tid etter gravferden. Gravminne/gravstøtte skal godkjennes av Sandnes kommune. Et skjema for dette, finnes på kommunens nettsider. Leverandører av gravminner har også skjemaet som skal brukes.

Gravferder skal følge det som er beskrevet i Gravplassloven og lokale vedtekter. Det mulig å sette et personlig preg på gravferden innenfor nevnte regler.

 

Kontakttelefoner
Sandnes kirkelige fellesråd: 51 97 47 70
Sandnes kommune: 51 33 50 00

 

Mer om kirkegårder og gravplasser
Det er utarbeidet en "Gravplassmelding for Sandnes kommune 2015 - 2040". Denne meldingen gir et godt historisk tilbakeblikk over alle gravlundene i Sandnes. Vedtakene som er fattet av Sandnes bystyre og Sandnes kirkelige fellesråd gir et godt grunnlag for utviklingen for de neste 25 årene.

 

Lenker:

  1. Klikk her for å lese mer på nettsiden til Sandnes kommune (ekstern lenke)
  2. Gå til Lovdata.no for å lese gravplassloven (ekstern lenke)
  3. GRAVPLASSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2015 - 2040 (PDF)

 

Tilbake